L.P.3 INTERGROUP
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ใบรับรอง
ผ่านการตรวจสอบของ สถาบัน SGS - ประเทศไทย
ผ่านการตรวจสอบของสถาบัน (SGS-ประเทศไทย) ไม่พบสารปนเปื้อน เพราะสีที่ใช้เป็น (ORGANIC) โดยสกัดจากซากพืชต่างๆ ผลิตที่
ประเทศสวิสซอร์แลนด์ มีใบรับรองคุณภาพจึงให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภค